Servicii organizare tur de bloggeri in judetele Satu Mare si Maramures

                                           

                                 INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 223/16.05.2022

privind achiziția de Servicii organizare tur de bloggeri in judetele Satu Mare si Maramures,  în cadrul proiectului cu titlul 52 CARPATHIAN LIFESTYLE EXPERIENCES: REINVENTING TRADITIONAL WORK CULTURES, având ID  proiect HUSKROUA/1702/3.1/0068, finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020. 

 

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului ”52 CARPATHIAN LIFESTYLE EXPERIENCES: REINVENTING TRADITIONAL WORK CULTURES”, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener , dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, produsele /serviciile descrise mai jos.

Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, conform contract  nr.   HUSKROUA/1702/3.1/0068, cu implementare din data de 25.10.2019, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile/produsele pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de furnizare Servicii pentru evenimente.

 1. Obiectul contractului este asigurarea de Servicii organizare tur de bloggeri in judetele Satu Mare si Maramures, în vederea  desfășurării activitatilor din proiect, cum ar fi :
 • Organizarea în perioada 11-15 Iulie (4 nopți), a unui Tur de bloggeri, pe un traseu prestabilit în județele Satu Mare si Maramureș, având ca scop experimentarea moșteniri locale într-un mod cu adevărat unic – expediții de explorare a patrimoniului viu în zonele transfrontaliere țintă, respectiv judetele Satu Mare si Maramureș și popularizarea acestor experiențe pe rețelele sociale, ca instrument de marketing rentabil în turism.

 

 1. Descrierea serviciilor – CPV 63511000-4 (Organizare de voiajuri cu servicii complete)Servicii organizare tur de bloggeri in judetele Satu Mare si Maramures :

Servicii de transport pe ruta Satu Mare – Breb-Călineşti – Sighetu Marmaţiei- Negresti Oas – Medieşu Aurit – Ardud – Satu Mare cu microbus 8+1.

Servicii de cazare – 4 nopti camera single.

Servicii de servire a mesei – 4 cine, 4 pranzuri pentru 5 persoane.

Servicii de pauza de cafea  – 3 ocazii pentru 5 persoane.

Asigurare taxa acces muzee, castele,etc pentru 5 persoane

Asigurarea de materiale pentru sedinta de lucru ( mape, hartie, pixuri ), masti de protectie si articole de igiena.

Rambursare cheltuieli transport pentru 5 paticipanti.

Programul vizitelor pe traseele enumerate va acoperi vizite de lucru la meșteri populari, muzee, case memoriale, etc..

 1. Bugetul alocat contractului

Bugetul alocat în proiect pentru serviciile care fac obiectul prezentei proceduri este de 4038 Euro + TVA, respectiv 19980 lei  + TVA, (4.9480 lei/euro,  Curs BNR din 12.05.2022)

Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor/serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. Cerinte de clarificare

Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.

Cerințe:

 • Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:

–          certificatul constatator emis de ONRC;

–          licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

 1. Criteriul de atribuire

criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 1. Modul de prezentare al ofertei

–          oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele/serviciile solicitate de către achizitor.

–          oferta va conține:

–          propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor/serviciilor ofertate.

–          propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care  va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei:  Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 24.05.2022. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 24.05.2022, până la  orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.  

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile;

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

 Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă Anexa 1 Oferta financiara si propunere tehnica

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese Anexa 2 Declaratie confilict de interese firma

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul  le poate completa .

 

 

Întocmit,

Bucurestean Alin

 

Aprobat

Director General

Daniela Culic

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.