INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 213/09.05.2023 privind achiziția de Servicii transport persoane ocazional (cu șofer )

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 213/09.05.2023

privind achiziția de Servicii transport persoane ocazional (cu șofer ) –  COD CPV 60140000-1,  în cadrul proiectului cu titlul   SHARING HERITAGE: Preserving Historical Legacy of Pniv Fortress in Ukraine and Ardud Fortresses in Romania for Tourism Development, acronim Fortress Heritage, având ID  proiect ENI CBC – 2SOFT/2.1/169, finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina 2014-2020.

 

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului SHARING HERITAGE: Preserving Historical Legacy of Pniv Fortress in Ukraine and Ardud Fortresses in Romania for Tourism Development, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener , dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, produsele /serviciile descrise mai jos.

Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Procedura aplicată

Serviciile/produsele pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de furnizare de Servicii transport persoane ocazional (cu șofer )

 1. Obiectul contractului este asigurarea Servicii transport persoane ocazional (cu șofer ).
 2. Descrierea serviciilor Servicii transport persoane ocazional (cu șofer ) – COD CPV 60140000-1

Descrierea serviciilor (caracteristici, cantități, etc)

Servicii de transport persoane în cadrul a 2 WS de 2 zile a delegației române în Ucraina:

Traseu: Satu Mare- Ardud –  Ivano Frankivsk – Nadvirna-   Ivano-Frankivsk – PNIV- Ardud- Satu Mare (840 km per 1 dus-întors)

Număr persoane 10

Datele estimative ale WS : 1. 22-24.05.2023, luna septembrie 2023.

Justificarea necesității  –  În timpul WS  de cate 2 zile a delegației române în Ucraina, în regiunea Ivano Frankivsk – Vygoda – Pniv – Ivano-Frankivsk, atelierele profesionale vor implica profesioniști/personal academic în elaborarea în comun a conceptelor și ideilor de dezvoltare a patrimoniului pentru conservarea și interpretarea Cetății Pniv, construind astfel legături puternice între managerii de patrimoniu și profesioniști din diverse domenii legate de patrimoniu și asigurând aplicarea celei mai bune expertize disponibile în România și Ucraina.  În total, vor avea loc 2 workshop-uri profesionale în Ucraina (20 de participanți, inclusiv 10 participanți din România pentru fiecare eveniment). Această linie bugetară se referă la costurile de transport pentru participanții români pentru a veni în Ucraina.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

Servicii transport persoane ocazional (cu șofer ) vor fi livrate in 2 ocazii, datele estimative ale WS : 1. 22-24.05.2023, al doilea luna septembrie 2023, data fiind comunicata prestatorului cu minim 5 zile inainte.

 1. Bugetul alocat contractului

849,20 Euro + TVA, respectiv 4184,26 lei + TVA, (4.9273 lei/euro,  Curs BNR din 05.05.2023)

Prețurile ofertei vor fi ferme pe toată perioada de derulare a contractului.

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al produselor/serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. ALte informatii 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cerinte de clarificare

Îndeplinirea cerințelor de mai jos, completarea şi prezentarea formularelor solicitate și a documentelor justificative, sunt obligatorii, în vederea calificării ofertantului.

Cerințe:

 • Ofertantul trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței sunt:

–          certificatul constatator emis de ONRC;

–          licență/atestate/autorizații, dacă este cazul;

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor de calificare vor fi valabile la data prezentării.

 1. Criteriul de atribuire

criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 1. Modul de prezentare al ofertei

–          oferta depusă trebuie să cuprindă toate produsele/serviciile solicitate de către achizitor.

–          oferta va conține:

–          documentele de calificare solicitate la pct. 11;

–          propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a produselor/serviciilor ofertate.

–          propunerea financiară: Ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care  va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA și va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Depunerea ofertei:  Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 15.05.2023. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 15.05.2023, până la  orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.  Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi  elaborate în limba română. Oferta va conține: Cuprins, Documentele de calificare, Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Toate documentele ofertei vor fi semnate și numerotate pe fiecare pagină. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile;

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către  Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

 Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul  le poate completa .

 

Întocmit,

Bucurestean Alin

 

 

Aprobat,

Daniela Culic

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.