PROIECT 1 → Proiecte

Antet Huro cu sigla Ro

 

                                        INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 392/04.11.2020

privind achiziția de Servicii proiectare site-uri,  în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operationbetween chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” -  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” -  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, serviciile descrise mai jos. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 

2. Datele de identificare a achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

3. Sursa de finantare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

4. Procedura aplicata

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii proiectare site-uri.

5. Obiectul contractului - Servicii proiectare site-uri, cod CPV 72413000-8.

6. Descrierea serviciilor de proiectare site-uri :

Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească aceste servicii sunt:

- proiectare pagina web ( ca subpagina a paginii principale a achizitorului www.cciasm.ro )

- administrare și mentenanță a subpaginii WEB

- prezentarea activitatilor proiectului

- anunturi referitoare la activitati, cereri de oferte/invitații de participare, rezultate achiziții

-studii și strategii, noutati  și informatii referitoare la proiect precum și evenimente/prezentări/acțiuni organizate în cardul proiectului

Achizitia acestui serviciu va cuprinde găzduirea și mentenanța acestuia pe toata perioada desfășurarii proiectului.

7. Graficul de livrare al serviciilor

Serviciile de proiectare site-uri se va realiza în două etape :

Etapa I -  recepția parțială a subpaginii cu rezervare domeniu, design, meniuri si submeniuri  se va face aproximativ in termen de 30 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai mult de 31.12.2020

Etapa II -  recepția finală va avea loc până cel târziu la data de 10.01.2022, pe parcursul derulării contractului prestatorul de servicii va completa subpagina cu informațiile transmise de personalul din proiect.

8. receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

9. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

10. Modul de prezentare al ofertei

- oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

- oferta va conține:

- propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

- propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 11.11.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 11.11.2020 orele 16:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

11. Solicitare de clarificari

Solicitările de clarificări vor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe: Anexa 1 - Formularul de ofertă         Anexa 2 - Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 - Contract de prestari servicii    Anexa 4 - Proces verbal de recepție servicii

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Întocmit,

Daniela Culic

 

huro antet jos