REABILITARE CLADIRE CCIASM

logo cciasm

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 145/05.06.2021

privind lucrări de renovare clădire și lucrări de instalații sanitare, electrice, termice si de aer condiționat,  în cadrul proiectului cu titlul  Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare  CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, lucrări de renovare clădire și lucrări de instalații sanitare, electrice, termice si de aer condiționat descrise mai jos, denumite în continuare lucrări de renovare. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Lucrările de renovare pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin procedura competitivă de achiziție. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de lucrări de renovare.

 1. Obiectul contractului: Lucrări de renovare clădire și lucrări de instalații sanitare, electrice, termice si de aer condiționat, Codul de clasificare CPV:

45453000-7 Lucrări generale de reparații și renovări ;

45332400-7 Lucrări de instalare a echipamentelor sanitare

39715210-2 Echipament de încălzire centrală ;

45315000-8 Lucrări de instalare a încălzirii și a altor echipamente electrice pentru clădiri ;

45331000-6 Lucrări de instalare a echipamentelor de încălzire, ventilare și climatizare;

45331220-4 Lucrări de instalare a echipamentelor de climatizare ;

39717200-3 Aparate de aer condiționat ;

39715000-7 Încălzitoare de apă și încălzire centrală; echipamente pentru instalații de apă și canalizare ; 39715200-9 Echipamente de încălzire ;

45310000-3 Lucrări de instalații electrice

 1. Graficul de execuție al lucrărilor de renovare

Va fi specificat în oferta tehnică și va fi discutat cu câștigătorul pentru a fi trecut în Contractul de excecuție Lucrari de renovare.

 1. Precizări execuție lucrari de renovare cladire

Ofertantul va executa lucrările de renovare cladire, conform specificatiilor din oferta, la parametrii tehnici  cuprinsi in oferta tehnica si fara modificarea prețului maximal/lucrări de renovare clădire conform ofertei financiare. În cazul unor modificari semnificative a pieței materialelor de construcții /problem de livrare/modificari de pret seminificative, va informa în scris achizitorul despre situatie si se va cauta solutia optima  pentru realizarea obiectivului contractului.

 1. Receptia lucrărilor de renovare

Plata facturilor se vor efectua prin ordin de plată în maxim 20 de zile de la data emiterii acestora.

Fiecare factură va fi emisă  pe baza graficului de execuție a lucrărilor de renovare clădire, pe faze de execuție, conform graficului de execuție lucrări de renovare stabilit de comun acord între părțile contractante.

Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție parțială al lucrărilor de renovare clădire, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate lucrările de renovare solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a lucrărilor de renovare  ofertate, care să cuprindă toate lucrările stabilite în Caietul de sarcini, anexă nr. 1 la prezenta Invitație de Participare.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile ( organizare șantier, montare /demontare schele, execuție lucrări, materii prime, manoperă, etc ) necesare reaizării în totalitate a lucrărilor de renovare clădire stabiliteîn Caietul de sarcini si oferta tehnică a ofertantului si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 12.07.2021, orele 14:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din jud. Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et.2, cam 221, în ziua de 12.07.2021, orele 14:00, prin curierat sau personal la Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 12.07.2021, orele 14:00 la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare ( CCIASM), jud. Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et.2, cam 221, în ziua de 14.07.2021, orele 12:00.

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține:  Propunerea tehnică, Propunerea financiară. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 45 de zile.

 1. Evaluarea şi acordarea contractului

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Caietului de sarcini, și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. Propunerea tehnică/oferta trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice/ofertei, care să conducă la modificarea ofertei depuse, ci doar în măsura în care acestea conduc la clarificarea unor aspecte tehnice/financiare deja conținute în oferta inițială, fără modificarea informațiilor inițiale.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge

 1. Calificarea ofertantului

Oferta trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:

 • copie a certificatului constatator, eliberat in luna depunerii ofertei, de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și execuția lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție;
 • informații privind experiența anterioară a firmei și contracte similare (obiect, valoare) Absenţa documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului
 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărilor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com cu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

Anexe:

Anexa 1 – Caiet de sarcini – REABILITARE CLĂDIRE CCIASM

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 – Formularul de ofertă

Anexa 4 – Contract de execuție lucări de renovare clădire

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

A.01 Plan de încadrare în zonă

A.02 Plan de situație

A.03 Plan parter releveu

A.04 Plan demisol releveu

A.05 Plan etajul I. releveu (1)

A.05 Plan etajul I. releveu

A.06 Plan etajul II. releveu

A.07 Plan mansardă releveu (1)

A.08 Plan învelitoare releveu și propunere (1)

A.08 Plan învelitoare releveu și propunere

A.09 Secțiune A-A releveu

A.10 Secțiune B-B releveu (1)

A.10 Secțiune B-B releveu

A.11 Fațada principală releveu și propunere (1)

A.12 Fațada posterioară releveu și propunere (1)

A.12 Fațada posterioară releveu și propunere

A.14 Fațada laterală stânga releveu și propunere

Certificat de urbanism nou CCIASM

Memoriu arhitectură (1)

Structura rezistenta CCIA Tapu

Anexa 1 CAIET SARCINI CLADIRE CCIA 2021

Anexa 3 Oferta financiara si propunere tehnica

Anexa A. Schema termomecanica

Anexa B. Fisa Cazane

Anexa C. Set racordare

Anexa D. Preselector Hidraulic

Anexa E. Evacuare gaze arse 2 x 60

Declaratie conflict de interese FIRMA 1

Formular-F3-Cantitati-materiale (3)

Invitatie participare renovare cladire ROHU370